Základné informácie

Naša materská škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Ružinov.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom predškolského veku a je zaradená so siete škôl. Realizuje edukáciu detí od 3 do 6 rokov a edukáciu detí s odloženou školskou dochádzkou.

U nás:

  • sa o vaše deti sa postará kvalifikovaný personál s ukončenou predškolskou pedagogikou
  • je vzdelávanie v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom - ISCED 0
  • vyučovací proces prebieha s využitím najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov (interaktívna tabuľa, Bee-Bot,..)
  • máme kvalitné priestory - slnečné triedy s dostatkom priestoru pre pohyb detí, spálne oddelené od triedy,
  • priestranná záhrada s certifikovanými hracími prvkami
  • spolupracujeme so školskou psychologičkou
  • denne čerstvé ovocie
  • zapojenie do projektu "Koníky naši kamaráti"
  • sú v priestoroch umiestnené certifikované germicídne žiariče na čistenie vzduchu - zlepšujú imunitu, ničia baktérie a vírusy
  • po absolvovaní dieťa získa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Výchovno - vzdelávacia činnosť

Našim hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je pre nás jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a do kolektívu. Kladieme dôraz na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením a taktiež vytvárame humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.

Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.

U detí rozvíjame psychomotorické, osobnostné (interpersonálne), sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. Rozvoj kompetencíí u detí uskutočňujeme na základe vzdelávacieho programu pre materské školy Dieťa a svet. Menovaný program je integrovaný do vzdelávacích oblastí JA SOM (rozvoj osobnostných kompetencií), ĽUDIA (rozvoj sociálnych kompetencíí), KULTÚRA ( rozvoj vnímania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry), PRÍRODA (poznávanie prírodnych javov, živej a neživej prírody, vytváranie vzťahu k prírode).

Prostredníctvom enviromentálnej výchovy utvárame u detí pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjame enviromentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti.