Usporiadanie dňa

ČAS ČINNOSTI
od 7:00

Otvorenie MŠ

Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia

8:30
Osobná hygiena, desiata
9:30

EDUKAČNÉ AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku

11:30
 Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
14:00  Pohybové a relaxačné cvičenia

Osobná hygiena, olovrant

14:30 Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť
17:00  Koniec prevádzky MŠ