Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri materskej škole - Slovenská rada rodičovských združení
Palkovičova 11/A
82108 Bratislava

IČO: 173196170506
Číslo účtu: 0173426560/0900 vedeného v Slovenskej sporiteľni
IBAN: SK45 0900 0000 0001 7342 6560

Predseda RZ: Mgr. Linda Opremčáková
Hospodár RZ: Anna Sládečková

Email: rzpalkovicova@gmail.com

Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze RZ pri MŠ Palkovičova je na školský rok 2023/2024 ustanovený finančný príspevok do fondu rodičov vo výške 100€/dieťa/školský rok (úhrada iba bezhotovostným bankovým prevodom najneskôr do 31.10.2023)

Do poznámky/správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť:

  • meno, priezvisko dieťaťa, trieda
    (príklad: Janka Nováková, Fialky)

Stanovy RZ Palkovičova