Rada školy

Priezvisko

Meno

Titul

Funkcia

Zástupca za

Vlčková Zuzana   Predseda Pedagóg
Szarvašová Edita   Podpredseda Pedagóg
Hanic Radoslav Ing. Člen Zástupca rodičov
Belkovics Jozef Ing. Člen Zástupca rodičov
Ščibran Pavol Ing. Člen Zástupca rodičov
Piringerová Veronika Ing. Člen Zástupca rodičov
Frečková Iveta   Člen Prevádzkový zamestnanec
Matúšek Jozef Mgr. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Kulifajová Marcela Ing. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Vicáň Michal Mgr. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov
Čechvala Boris Mgr. Člen Delegovaný za MÚ Ružinov

Kontakt Rada školy : rspresovska@gmail.com