Prijímanie detí šk. rok 2021/2022 - ONLINE ŽIADOSŤ

Prijímanie detí šk. rok 2021/2022 - ONLINE ŽIADOSŤ

15. marec 2021

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, že zápis do materskej školy bude prebiehať cez ONLINE ŽIADOSTI

 

ONLINE ŽIADOSŤ BUDE DOSTUPNÁ
od 3
. - 7. mája 2021

 

Forma a priebeh zápisu:

 • bez osobnej prítomnosti dieťaťa
 • zákonní zástupcovia vyplnia a odošlú žiadosť online cez link na webstránke materskej školy
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa cez online žiadosť nevyžaduje
 • zákonní zástupcovia (ZZ), ktorí nemajú nemajú internetové pripojenie: kontaktujú MŠ telefonicky na čísle 0917 346 244 a poskytnú jej potrebné informácie k napísaniu žiadosti, ZZ zašlú podpísanú žiadosť poštou

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2021.

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 1. septembru 2021 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov
 • spravidla deti, ktoré k 1. septembru 2021 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
  V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií (VZN MČ Ružinov 2/2019):
  • vek, ktorý dieťa dovŕši k 31.8.2021: 4 roky (2 body), 3 roky (1 body), 2 roky (0 bodov)
  • trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy (2 body)
  • trvalý pobyt otca v mestskej časti Bratislava-Ružinov a trvalý pobyt matky v mestskej časti Bratislava-Ružinov (8 bodov)
  • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2021/2022 bude navštevovať materskú školu (2 body)