Dôležité

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (prenesene mestskej časti Ružinov), prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2022/2023 od 1.4.2023 sumou 75 € mesačne. Číslo účtu IBAN - SK78 0200 0000 0016 3849 6353. Príspevok neuhrádzajú rodičia detí, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov. Prosíme však dodržať princíp:

  • september – december môžete uhradiť spolu
  • január – jún môžete uhradiť spolu

 Stravná jednotka je 2,3 €/deň + réžía 16 €/mesiac.
 Číslo účtu ŠJ Prešovská IBAN - SK82 0200 0000 0016 4597 2653

Odsúhlasený poplatok rodičov do rodičovského združenia je 100 € na školský rok.

 

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Rodič predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni.

Prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie šlapky , sandále), pyžamo, náhradné oblečenie, spodné prádlo, igelitovú tašku. Veci musia byť podpísané. Je potrebné priniesť vyplnený dotazník a fotokópiu preukazu poistenca.

Odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určenú zriaďovateľom vo výške 23,40 € je možné len v prípade, keď dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby celý kalendárny mesiac. Rodič prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ho riaditeľke.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v MŠ, rodič oznámi materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame spravidla v máji príslušného kalendárneho roka. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.