Výtvarný krúžok

Cieľom výtvarného krúžku je umožňiť deťom aktívne rozvíjať vlastné schopnosti v kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi ľuďmi a vecami.

Činnosť krúžku je zameraná tak, aby výtvarná práca deti zaujala a aby estetické vnímanie a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Rozvíjanie elementárnych grafomotorických zručností pred vstupom do základnej školy uľahčujú začiatočné osvojovanie písma.

Obsah krúžku:

  • výtvarné hry
  • kreslenie
  • maľovanie
  • modelovanie
  • plošné a priestorové vytváranie
  • koláž
  • zostrojovanie
  • práca s rôznym materiálom

Vyučovanie výtvarného krúžku prebieha 1x týždenne utorok (60 minút ) od 15:45 do 16:45 v rozsahu 15 hodín/polrok.