Tanečný krúžok Slnečnica

Túžba po pohybe z pocitu vnútornej radosti a spontánnosti je najprirodzenejšou súčasťou detského života a privádza nás priamo k podstate poslania tanca vo výchove.

Úlohou Tanečnej krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu.

Hodiny tanca sa delia na časti:

  • pohybová príprava je v základných polohách na mieste, na zemi i v stoji;
  • pohyb v priestore, kde patria rôzne druhy chôdze, behu, cvaly...;
  • pohybové hry so spevom obohacujú duševný svet detí, pomáhajú elementárnemu cíteniu hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní...;
  • rytmické cvičenia sa precvičujú rytmami slov, riekankami, podupmi, potleskami, ktorými sa docieli základné pochopenie a cítenie rytmu.

Vytvorené choreografie (na klavírnu, ľudovú, populárnu alebo symfonickú hudbu) obohacujú deti o zážitok a prežívanie tanca.

Trvanie krúžku: 1 pol. (október až január) = 4 mes., 2 pol. (február až jún)= 5 mes.

Vyučovanie prebieha raz týždenne štvrtok 45 minút - MŠ Palkovičova 16:00 - 16:45.
Výsledky svojej práce budú deti prezentovať v rámci besiedok, otvorených hodín alebo večierkov v materskej škole, ku ktorým sú prizvaní rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

Pre lepšiu kontrolu kvality cvičenia detí, pre ich pohodlnejší pohyb je dôležité zabezpečiť deťom vhodný odev a obuv, aby sa cítili ako praví tanečníci. Odporúča sa tanečný dres alebo tepláky, tričko; cvičky (jarmilky), piškóty alebo hrubé ponožky.

Vaše deti budú pracovať pod odborným vedením tanečnej pedagogičky Mgr.art. Janky Masarykovej (rod.Mrázovej), ktorá vyštudovala odbory Pedagogika pre základné umelecké školy a Pedagogiku moderného tanca na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Od roku 1999 sa venuje vyučovaniu tanca na Základnej umeleckej škole v Bratislave. Je spoluautorkou Metodickej príručky prípravného štúdia 1, ktorá je zameraná na vyučovanie detí predškolského veku.